CỬA ĐI 1 CÁNH HỆ 55 – KHÓA ĐA ĐIỂM
Mã PK Tên gọi (E) Tên gọi (VN) Màu Số lượng ĐVT Ghi chú
1465 Side
transmission
rod.
Hảm trên thanh
truyền
T/Chuẩn 2 Cái Dùng thêm thanh truyền C459 Xingfa.

Catalogue phụ kiện

Thanh truyền ô tô