Mã số Tên gọi Ưu điểm Màu sắc Ghi chú
MSC28/I Thân khoá đa điểm
cửa đi (Door Lock)
Thiết kế thông minh, độ
an toàn rất cao
Tiêu chuẩn Nên sử dụng cho khu
vực cửa đi
MSC28/II Thân khoá đơn điểm
cửa đi (Door Lock)
Thiết kế thông minh, độ
an toàn tương đối
Tiêu chuẩn Nên sử dụng cho khu
vực cửa sổ, hoặc cửa
đi nội bộ
MSC32/I Thân khoá đa điểm cửa
đi hệ WY55 cầu cách
nhiệt
Thiết kế thông minh, độ
an toàn rất cao
Tiêu chuẩn Nên sử dụng cho khu
vực cửa đi