CỬA ĐI 1 CÁNH HỆ 55 – KHÓA ĐA ĐIỂM
Mã PK Tên gọi (E) Tên gọi (VN) Màu Số lượng ĐVT Ghi chú
1411,6  Lắp phía trên của khung bao. Hảm đa điểm
khung bao cho
chốt âm
Trắng/
Đen
2 Cái Lắp phía trên của khung bao.

Catalogue phụ kiện